File đính kèm: 

tai_lieu_shcd_thang_92016_phat_hanh.pptx