Để từng bước cụ thể hóa mục tiêu này, ngày 21/7/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh đã ban hành các nghị quyết thành lập Trường Sư phạm, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh.

Trên cơ sở việc Nhà trường đã sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị đào tạo để thành lập các trường thuộc, các đoàn viện, liên chi đoàn: Đoàn Viện Sư phạm Tự nhiên, Đoàn Viện Sư phạm Xã hội, Đoàn Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, Liên chi đoàn Khoa Luật, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, Liên chi đoàn Khoa Giáo dục đã có sự thay đổi về đơn vị hành chính quản lý các chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên thanh niên là cán bộ, học viên, sinh viên. Vì vậy, để kịp thời ổn định tổ chức, triển khai các công tác đoàn, phong trào thanh niên theo Chương trình năm học 2021 - 2022, cần thiết phải tổ chức lại các cơ sở đoàn liên quan tới các trường thuộc mới được thành lập với nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc phù hợp. 

deantochuclaicosodoan.pdf