1. Nguyễn Anh Chương
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 0943.474.668
Email: chuongdhv378@yahoo.com

2. Lê Minh Giang
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 0988.823.737
Email: gianglm@vinhuni.edu.vn

3. Cao Thị Thu Dung
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 0944.364479
Email: dungcaothu.vu@gmail.com

4. Phan Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên, Ủy viên BTV Đoàn trường
Điện thoại: 0129.247.5958
Email: phanquynhtrang0711@gmail.com

5. Nguyễn Thị Hà Giang
Chức vụ: Chuyên viên VP Đoàn trường
Điện thoại: 09359.91989
Email: ha hagiang9989@gmail.com 

6. Nguyễn Thái Dũng
Chức vụ: Chuyên viên VP Đoàn trường
Điện thoại: 0977.162.777
Email: ntdung@vinhuni.edu.vn

7. Phạm Tiến Đông
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Điện thoại: 0972.558676
Email: tiendongdhv@gmail.com

8. Thiều Đình Phong
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Điện thoại: 0988.126003
Email: thieudinhphong@gmail.com

9. Nguyễn Thị Bích Thủy
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Điện thoại: 0906.243342
Email: quangcaohi@yahoo.com

10. Nguyễn Việt Phương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Điện thoại: 0943.037379
Email: phuongnv.hanu@gmail.com