TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 179-QĐKT/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 14 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng Chiến dịch tình nguyện hè 2021

---------------

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

          - Căn cứ điều 31, chương VIII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quy chế thi đua, khen thưởng của Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

          - Theo báo cáo đề nghị của Ban Tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè 2021 và Ban Tổ chức - Thi đua Đoàn trường;

          - Xét thành tích của các tập thể và cá nhân,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh cho 34 đoàn viên (có danh sách kèm theo),

 

          Vì đã đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè 2021.

 

          Điều 2. Ban Chấp hành các đoàn viện, liên chi đoàn, Ban Tổ chức - Thi đua, Văn phòng Đảng, Hội đồng trường, Đoàn thể và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                   TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

- Như điều 2,                                                             BÍ THƯ

- Lưu VP.

 

                                                                              (Đã ký)

 

Thiều Đình Phong

 

 

 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 14 tháng 8 năm 2021

 

DANH SÁCH 

Các cá nhân được nhận Giấy khen của BCH Đoàn trường

trong Chiến dịch tình nguyện hè 2021

(Kèm theo Quyết định số: 109/QĐKT ĐTN, ngày 14/8/2021)

 

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Đội

1.           

Đinh Ngô Phương Thảo

61B4 Kế toán

Shipper Áo xanh

2.           

Nguyễn Minh Cao

60B Báo chí

Shipper Áo xanh

3.           

Bùi Thị Thùy Trang

61A Địa lý

Shipper Áo xanh

4.           

Nguyễn Đức Quyền

60K1 Xây dựng

Shipper Áo xanh

5.           

Nguyễn Kinh Bảo Quốc

60K1 CNTT

Shipper Áo xanh

6.           

Nguyễn Cảnh Hoàng

58K4 CNTT

Shipper Áo xanh

7.           

Đặng Quang Hoàng

60B2 Anh

Shipper Áo xanh

8.           

Bùi Quang Huy

60K1 Xây dựng

Shipper Áo xanh

9.           

Nguyễn Văn Hoàng

60B Báo chí

Shipper Áo xanh

10.        

Nguyễn Đức Thắng

61A Hóa

Shipper Áo xanh

11.        

Vy Thị Hiền

60A1 GDTH

Shipper Áo xanh

12.        

Dư Thị Ly

60A1 GDTH

Shipper Áo xanh

13.        

Bùi Sỹ Minh

61B2 Luật học

Shipper Áo xanh

14.        

Phạm Thị Hào

61A2 GDMN

Shipper Áo xanh

15.        

Nguyễn Bảo Khánh

60B TCNH

Shipper Áo xanh

16.        

Trần Thị Thanh Tâm

59B6 Kế toán

Shipper Áo xanh

17.        

Nguyễn Thị Hiền

61A2 GDMN

Shipper Áo xanh

18.        

Phạm Thị Hào

61A2 GDMN

Shipper Áo xanh

19.        

Nguyễn Đức Thành

 

59K CLC CNTT

Cứu hộ Máy tính

20.        

Phan Duy Hào

 

60K2 CNTT

Cứu hộ Máy tính

21.        

Nguyễn Hải Hoàn

 

61K2 CNTT

Cứu hộ Máy tính

22.        

Trần Anh Khôi

 

60K2 CNTT

Cứu hộ Máy tính

23.        

Bùi Hoàng Ân

 

60K CLC CNTT

Cứu hộ Máy tính

24.        

Nguyễn Như Khánh

 

61K3 CNTT

Cứu hộ Máy tính

25.        

Phan Hữu Thắng

 

59K3 CNTT

Cứu hộ Máy tính

26.        

Nguyễn Văn Hiệp

 

60K1 CNTT

Cứu hộ Máy tính

27.        

Nguyễn Thanh Nam

 

59K3 CNTT

Cứu hộ Máy tính

28.        

Hồ Văn Lợi

 

59K2 CNTT

Cứu hộ Máy tính

29.        

Thái Hoàng Hải

60K CNKT Đ,ĐT

SX máy rửa tay

30.        

Hoàng Bảo Long

59K KTĐK TĐH

SX máy rửa tay

31.        

Phạm Công Bằng

58K CNKT Đ,ĐT

SX máy rửa tay

32.        

Nguyễn Văn Hoài

59K CNKT Đ,ĐT

SX máy rửa tay

33.        

Cao Bá Đức

60K CNKT Đ,ĐT

SX máy rửa tay

34.        

Trịnh Hữu Đạt

60K CNKT Đ,ĐT

SX máy rửa tay

 

(Danh sách này có 34 cá nhân)