1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Tư liệu - Văn kiện

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
29/11/2022
(TG) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, khi chỉ ra nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã nói tới những hạn chế, bất cập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) ở Việt Nam thời gian qua. Điều đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết là cần phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, trong đó có đổi mới
Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương
16:18 29/11/2022
(TG)- Trong quản trị quốc gia, văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng hơn thế, văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan...
Hội thảo quốc gia: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
16:17 29/11/2022
(TG) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội thảo sẽ phân tích, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị...
Phát huy vai trò của trí thức trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường
15:02 15/11/2022
(TG) - Do bối cảnh và tác động cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, yêu cầu về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức phải thay đổi....
Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị nhân văn vì sự nghiệp giải phóng con người
15:01 15/11/2022
(TG) - Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ...
Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
14:58 15/11/2022
(TG) - Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đất nước cho thấy, Đảng ta đã không ngừng đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những thành tựu Việt...
Xác định vị thế của con người và nhiệm vụ nuôi dưỡng những giá trị đặc trưng của con người Việt Nam đương đại
14:46 15/11/2022
(TG) - Thước đo sự phát triển văn hóa chính là sự phát triển con người, mục tiêu của phát triển văn hóa là sự phát triển con người. Nói đến công cuộc xây dựng và phát triển nền văn...
Hướng dẫn về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII
09:44 15/08/2022
(TG) - Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGW về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
© 2017 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên, 182 Lê Duẩn - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: +84.238.3855.452 (336) Email: doanthanhnien@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Thanh niên
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.