Ban Thường vụ

Nguyễn Thái Dũng
Trần Đình Dũng
Phan Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Đoàn Minh Trang
Nguyễn Minh Quyết
Nguyễn Thanh Huyền
Phạm Anh Vũ
Nguyễn Nguyệt Anh