Ban Thường vụ

Thiều Đình Phong
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thị Hà Giang
Phan Thị Quỳnh Trang
Trần Đình Dũng
Nguyễn Thanh Huyền
Kiều Khánh Linh
Đoàn Minh Trang
Phạm Anh Vũ