Ban Thường vụ

Nguyễn Anh Chương
Lê Minh Giang
Cao Thi Thu Dung
Nguyễn Thị Hà Giang
Thiều Đình Phong
Phan Thị Quỳnh Trang
Phạm Tiến Đông
Nguyễn Việt Phương
Nguyễn Thị Bích Thủy