Ban Thường vụ

Thiều Đình Phong
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Bích Thủy
Phan Thị Quỳnh Trang
Trần Đình Dũng
Hồ Trọng Hữu
Nguyễn Thị Dương Ngọc
Phạm Anh Vũ