Ban Thường vụ

Thiều Đình Phong
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Bích Thủy
Phan Thị Quỳnh Trang