File đính kèm : tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa