1. Thiều Đình Phong
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 0988.126.003
Email: thieudinhphong@gmail.com

2. Nguyễn Thị Hà Giang
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 09359.91989
Email: ha hagiang9989@gmail.com 

3. Nguyễn Thái Dũng
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 0977.162.777
Email: ntdung@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Thị Bích Thủy
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Điện thoại: 0906.243342
Email: bichthuykt2008@gmail.com 

5. Phan Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên, Ủy viên BTV Đoàn trường
Điện thoại: 0129.247.5958
Email: phanquynhtrang0711@gmail.com

6. Trần Đình Dũng
Chức vụ: Ủy viên BTV Đoàn trường
Điện thoại: 0987.724823
Email: dinhdung2712@gmail.com 

7. Hồ Trọng Hữu
Chức vụ: Ủy viên BTV Đoàn trường
Điện thoại: 0966.967638
Email: huu.law@gmail.com

8. Phạm Anh Vũ
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Điện thoại:0947.286288
Email: phamanhvu.dhv@gmail.com

9. Nguyễn Thị Dương Ngọc
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Điện thoại: 0944.569917
Email: duongngoc97@gmail.com