TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÔNG TRI

Triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường

phiên tháng 1 năm 2019

 

            Thực hiện chương trình công tác năm học, Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 1 năm 2019.

1. Thành phần tham dự

- Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXX,

- Ban Chấp hành Hội sinh viên trường khóa XI,

- Ban Chấp hành các đoàn viện, liên chi đoàn,

- Ban Chấp hành các liên chi hội,

- Bí thư các chi đoàn trực thuộc,

- Bí thư các chi đoàn, chi hội trưởng, lớp trưởng các lớp sinh viên,

- Chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm, Ban liên lạc LHS.

2. Nội dung

- Báo cáo Chương trình công tác Đoàn và PTTN, Chương trình công tác Hội và PTSV trong tháng 12 năm 2018;

- Triển khai Chương trình công tác Đoàn và PTTN, Chương trình công tác Hội và PTSV trong tháng 1 năm 2019;

3. Thời gian, địa điểm

- Từ 17h30', ngày 3 tháng 1 năm 2019. (Chiều thứ Năm).

- Tại Hội trường A - Trường Đại học Vinh

4. Một số vấn đề cần lưu ý

Các thành phần tham dự hội nghị theo Mục 1. phải mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo phù hiệu, mang theo sổ công tác để ghi chép nội dung hội nghị.

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đại biểu theo thành phần triệu tập dự họp đầy đủ, đúng giờ. Đồng chí Bí thư Đoàn các Viện, liên chi đoàn, liên chi hội trưởng liên chi hội sinh viên chịu trách nhiệm thông báo, quản lý đại biểu thuộc đơn vị mình tham gia nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Theo mục 1;

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

TS. Thiều Đình Phong