TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2018

------------------ 

 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên.

- Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên.

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi thu hút được đông đảo sinh viên hưởng ứng, tham gia.

- Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo phát huy các hoạt động kết nối, hỗ trợ sinh viên trong quá trình triển khai cuộc thi.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên toàn trường, đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 thành viên).

III. NỘI DUNG

1. Vòng Sơ khảo

 • Thời gian: Từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2018
 • Hình thức:

  + Tác giả, nhóm tác giả gửi đề xuất dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đó có phần thuyết minh (theo mẫu) và gửi cho các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn.

  + Đoàn Viện, Liên Chi đoàn phối hợp với các chi đoàn cán bộ thành lập Ban Cố vấn, tổ chức thẩm định và lựa chọn các dự án, ý tưởng chất lượng để tham gia Ngày hội (mỗi đơn vị tối thiểu 4 dự án, ý tưởng).

  + Đoàn Viện, Liên Chi đoàn cử cán bộ hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả bổ sung, hoàn thiện các dự án, ý tưởng được chọn và gửi hồ sơ tham gia Ngày hội (trước ngày 10/4/2018).

  2. Ngày hội

 • Thời gian: Ngày 30/4/2018 (dự kiến)
 • Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Vinh.
 • -Hình thức: Tác giả, nhóm tác giả trưng bày dự án, ý tưởng tại các gian hàng, Hội đồng giám khảo sẽ đi tham quan các gian hàng, lắng nghe phần trình bày về ý tưởng trong thời gian tối đa 05 phút, đặt câu hỏi và trả lời trong thời gian tối đa 03 phút.
 • Các hoạt động khác:

+ Tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động khởi nghiệp. Đăng tải các bài viết về gương sáng khởi nghiệp; các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp. Mời lãnh đạo Nhà trường, các đại sứ truyền thông, các doanh nhân, chuyên gia đối thoại với sinh viên.

+ Tổng kết ngày hội và trao giải cho các dự án, ý tưởng xuất sắc.

IV. GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải Nhất bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng, tiền giải thưởng 2 triệu đồng và kinh phí hỗ trợ triển khai dự án tối đa 100 triệu đồng (tùy theo quy mô của ý tưởng khởi nghiệp). Ban Tổ chức và các chuyên gia sẽ theo dõi, hỗ trợ quá trình triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong 01 năm sau khi trao giải.

- 02 Giải Nhì, mỗi giải bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng, tiền giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

- 03 Giải Ba, mỗi giải bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng, tiền giải thưởng 500.000 đồng/giải.

  Ngoài ra, các ý tưởng tham dự Ngày hội được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và được giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, tư vấn triển khai thực tế đề tài phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ Ngày hội, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên tham gia cuộc thi.

- Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo.

- Tổ chức tuyên truyền về Ngày hội.

- Xây dựng Fanpage Ngày hội, cung cấp hệ thống tài liệu, tin bài về gương sáng khởi nghiệp; các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp; hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ pháp lý khi thành lập doanh nghiệp mới.

- Tổ chức Ngày hội.

2. Các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi nội dung của Ngày hội tới đông đảo sinh viên.

- Đôn đốc sinh viên tham gia, triển khai vòng sơ khảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Thành lập Ban Cố vấn tổ chức thẩm định và lựa chọn các dự án, ý tưởng chất lượng để tham gia Ngày hội.

- Phân công đoàn viên là cán bộ theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các tác giả, nhóm tác giả được lựa chọn tham gia Ngày hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn viện, Liên Chi đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các ĐV, LCĐ (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2018

 

I. Thông tin tác giả dự án

Họ và tên: ............................................................................................................................................................................

Ngày sinh: ............................................................................................................................................................................

Số CMND: .......................................................  Ngày cấp: ................... …..   Nơi cấp:  ...............................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................................... Email: ............................................................................

Sinh viên lớp: ........................................................................ Viện/Khoa: ..........................................................

Các thành viên của dự án:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Thông tin dự án

Tên dự án: ............................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

Thực trạng dự án:………………………………..……………………………………………………………………..

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................

                                                                                     

……………….…., ngày        tháng        năm 2018

 

 

 

 

TÁC GIẢ DỰ ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


 

MỘT SỐ LƯU Ý

 

1. Thể thức trình bày

- Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

- Bài dự thi được đóng thành tập bao gồm trang bìa và nội dung trình bày.

- Các hình thức trình bày sáng tạo khác nhằm làm rõ ý tưởng dự thi.

2. Gợi ý về nội dung trình bày ý tưởng

Bố cục trình bày ý tưởng tham khảo gợi ý như sau:

CHƯƠNG 1. Thông tin chung

+ Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập, địa điểm...

+ Phân tích thị trường: Phân tích bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội để xây dựng đề án; Đánh giá về thị trường mà dự án hướng tới; Phân tích về đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh...; Phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục...

+ Mô tả dự án: Mục tiêu dự án, Quy mô dự án; Sản phẩm/ dịch vụ sẽ thực hiện; Phương thức tiến hành; Các bên đối tác; Chiến lược phát triển, triển vọng...

CHƯƠNG 2. Kế hoạch kinh doanh

+ Đầu tư cho dự án: Nguồn vốn: huy động vốn, sử dụng vốn...; Trang thiết bị, mặt bằng, các chi phí khác có liên quan;

+ Bộ máy nhân sự: Quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy...

+ Lập kế hoạch tiếp thị: Marketing, truyền thông; Dịch vụ kèm theo; Tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

+ Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 năm đầu; Kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt động; Phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án để đầu tư mở rộng và tái đầu tư...

CHƯƠNG 3. Kế hoạch hành động

Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; Tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng giá thành và giá bán dự kiến…

CHƯƠNG 4. Định vị thương hiệu

Tầm nhìn thương hiệu; Bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu; Định vị thương hiệu; Đầu tư phát triển thương hiệu…

CHƯƠNG 5. Ý nghĩa tác động xã hội

Phân tích những ý nghĩa về kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án thành công.

3. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi

- Các tác giả, nhóm dự thi phải tuân thủ thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:

+ Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

+ Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài.

- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.