Một số hình ảnh ấn tượng:

Tin bài: VP Đoàn TN; Ảnh: CLB ESZ