Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả là đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, là góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Để trở thành một đảng viên, chúng ta phải xác định:
THỨ NHẤT, Bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó là trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy chúng ta phải củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Trước hết là nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.
THỨ HAI, Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi. Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau'' như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Trong điều kiện hiện nay, ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn; không ngừng học tập, thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập, hoặc học lấy lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, không thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu.
THỨ BA, Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi sinh hoạt, học tập của mình. Phải hoà mình, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của bạn bè, vận động mọi người thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
THỨ TƯ, Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. Vì vậy, tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, cần quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trên các lĩnh vực liên quan đến hỗ trợ, chăm lo đời sống sinh viên. Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những đoàn viên ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp.
Trên đây là một số ý kiến về động cơ, con đường phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam của sinh viên. Để kết lại bài viết này, xin trích dẫn một phát biểu mà mỗi quần chúng, cảm tình đảng cần phải nhận thức được, đó là “Phấn đấu để vào Đảng và vào Đảng để tiếp tục phấn đấu”.
 
                                                       SV Nguyễn Thị Kim Dung - Chi bộ HVSV, Viện SPTN