Để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, trước hết chúng ta cần bắt đầu từ việc tự giáo dục tư tưởng đạo đức cách mạng cho chính những đảng viên trẻ. Chúng ta không thể phủ nhận, đội ngũ đảng viên trẻ là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của chúng ta còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, chúng ta chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác, các đảng viên trẻ thường gặp những khó khăn nhất định. Chính vì vậy mỗi đảng viên trẻ phải nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ để “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên. Chúng ta phải nhận thức được sứ mệnh của người đảng viên là phải thể hiện sự gương mẫu, đi đầu của mình trước quần chúng ở trình độ tri thức, tính tiên phong, phong cách sống trong sáng lành mạnh, phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, trách nhiệm chính trị cao… phải là ngọn cờ dẫn đường, định hướng chính trị, là tấm gương sáng để các bạn ĐVTN noi theo. Mỗi đảng viên trẻ phải không ngừng tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ, biến yêu cầu, đòi hỏi khách quan những tiêu chuẩn đảng viên trong tình hình mới của cách mạng thành nhu cầu tự thân bên trong của mỗi đảng viên mới. Có như vậy đảng viên trẻ mới đủ sức thuyết phục, là những người xứng đáng làm công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cách mạng cho bạn trẻ khác.
Quan trọng hơn, mỗi Đảng viên trẻ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay qua nhiều nội dung hình thức khác nhau. Xét về lập trường chính trị của thế hệ trẻ ngày nay nói chung có thể ví như những trang giấy, có trang chưa được viết dòng chữ nào, có trang được viết bằng những thông tin, hình ảnh tích cực từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng còn có cả những trang giấy đã bị nhuộm màu bởi chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bởi thực trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nhiều đảng viên. Vậy nên, giáo dục cho những đối tượng khác nhau cần có những phương thức khác nhau.
Với những tờ giấy còn trắng chúng ta hãy viết lên những nội dung giáo dục căn bản nhất là giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn Thanh niên; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh và văn hóa Việt Nam; giáo dục ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm của thanh niên trước những vấn đề của quốc gia, dân tộc và cộng đồng... Trên tinh thần đó hãy viết tiếp những lý tưởng đẹp đẽ về cách mạng, về Đảng cộng sản Việt Nam trên những trang giấy đã viết sẵn những cái đẹp.
Còn những trang giấy vừa ngả màu, cần thường xuyên nâng cao nhận thức về thực chất âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” và những vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng họ để chống phá cách mạng, giúp các bạn trẻ cảnh giác, chủ động phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và ảnh hưởng của các luồng văn hóa độc hại. Một khi đã ngộ ra sự phi nghĩa, giả dối của những luồng văn hóa, tuyên truyền tiêu cực từ các thế lực thù địch và nhận ra giá trị đích thực của đạo đức cách mạng, tự trong ý thức, hành động của thế hệ trẻ sẽ đi đúng hướng. 
Để công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên có hiệu quả thì cần giáo dục thanh niên không chỉ tác động bằng sức mạnh của lý trí, mà bằng cả sức mạnh của tình cảm cách mạng, ý chí quyết tâm mãnh liệt, có như vậy những tri thức giáo dục mới in đậm trong tâm trí của thanh niên. Khi thanh niên đã có một tình cảm cách mạng sâu sắc, có sự say mê, thì sẽ thôi thúc họ tìm đến với kiến thức về lý tưởng cộng sản, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục cho mỗi thanh niên. 
Các hình thức, phương pháp giáo dục theo lối áp đặt, nhận thức một chiều, máy móc, cứng nhắc theo một khuôn mẫu có sẵn sẽ không còn phù hợp trong quá trình giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên không chỉ dừng lại ở những buổi lên lớp chính trị, mà cần thường xuyên tiến hành các hình thức trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tranh luận, diễn đàn, qua đó giúp họ nhận thức đúng bản chất của các vấn đề, biến những tri thức tiếp nhận được thông qua các hình thức giáo dục đó thành tài sản riêng của mỗi người. Cần phối hợp với các Chi bộ, Đảng bộ thường xuyên tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức và phát động thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; các cuộc thi tìm hiểu về Nhà nước, về các dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc... Bên cạnh đó, cần làm tốt phong trào tuyên truyền, phổ biến các tấm gương anh dũng, gương người tốt, việc tốt... 
Vậy đâu mới là điều quan trọng nhất chúng ta cần giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay? Thiết nghĩ, hẳn là một lòng yêu nước nồng nàn. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng khi mỗi cá nhân nói chung, thế hệ trẻ nói riêng có một lòng yêu nước, tự hào về dân tộc, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước thì chẳng việc khó khăn nào chúng ta chùn bước, chẳng luận điệu sai trái nào ảnh hưởng đến chúng ta được.

                                                          Trương Hồ Khánh Ly - Khoa Luật