Ban Thường vụ Đoàn Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức đại hội các chi đoàn Khối 11 và 12 vào ngày 18/12/2021.

Đại hội các chi đoàn của Đoàn Trường THPT Chuyên là những đại hội đầu tiên được tổ chức trong năm học này. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ sinh viên Nhà trường thực hiện việc học online từ đầu năm học cho đến nay, học sinh Trường THPT Chuyên bắt đầu học tập trung từ ngày 29/11/2021.

Với tinh thần nghiêm túc tiếp thu các văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên, cùng sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, văn kiện Đại hội, xây dựng kế hoạch đại hội chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hầu hết các chi đoàn đã tiến hành tổ chức Đại hội thành công, tạo nên một ngày hội sôi nổi đối với toàn thể đoàn viên thanh niên khối 11 và khối 12.

Trong Đại hội, các chi đoàn đều thực hiện được các nội dung trọng tâm sau:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với đầy đủ phẩm chất và năng lực.

4. Bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn trường.

Đại hội các chi đoàn trường THPT Chuyên - Đại học Vinh diễn ra trong không khí phấn khởi và trang trọng

Với thời gian làm việc nhanh chóng, hiệu quả, có những thích ứng phù hợp với điều kiện dịch bệnh, Đại hội các chi đoàn đã diễn ra thành công tốt đẹp, là cơ sở cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu đoàn TNCS HCM trường THPT Chuyên Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2022 - 2024 trong thời gian tới. 

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên