TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 185-QĐKT/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Nghệ An, ngày 15 tháng 8 năm 2021

         

                    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng

-------------

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

          Căn cứ điều 31, chương VIII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quy chế thi đua, khen thưởng của Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

          Theo đề nghị của Ban Chấp hành các Đoàn Viện, Liên chi đoàn và Ban Tổ chức - Thi đua Đoàn trường Trường Đại học Vinh năm học 2020 - 2021;

          Xét thành tích của các tập thể và cá nhân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh cho 25 tập thể và 136 cá nhân (có danh sách kèm theo),

 

          Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021.

 

          Điều 2. Ban Tổ chức - Thi đua, Văn phòng Đoàn trường, Ban Chấp hành các Đoàn Viện, Liên chi Đoàn liên quan và các tập thể, cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                   TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

- Như điều 2,                                                             BÍ THƯ

- Lưu VP.

 

                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                   TS. Thiều Đình Phong

 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 15 tháng 8 năm 2021

 

   DANH SÁCH

tập thể, cá nhân được tặng giấy khen của BCH Đoàn trường

(Kèm theo Quyết định số: 185/QĐKT-ĐTN, ngày 15/8/2021)

 

 

I. TẬP THỂ:

 

STT