TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày   tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

          Căn cứ Điều lệ Đoàn, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Căn cứ Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Căn cứ Kế hoạch số 3699-KH/TĐTN-TCKT ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn các cấp.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội.

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI phải thực hiện phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả.

- Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả đã thực hiện; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Đảm bảo nguyên tắc cấp ủy Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ Đoàn. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

- Đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đoàn viên, thanh niên, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

- Đại hội Đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, phải tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên; đảm bảo đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

- Việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI phải đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong các cơ sở Đoàn trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, hoạt động phong trào thiết thực chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, Nhà trường, đơn vị. Tuyên truyền về các tấm gương anh hùng trẻ tuổi, tấm gương đoàn viên thanh niên và tấm gương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu các thời kỳ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử của đất nước, của dân tộc nhằm mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tổ chức Đoàn các cấp.

3. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Đoàn các cấp thực hiện 04 nội dung sau:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp.

3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

4. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên.

IV. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Dự thảo văn kiện

Dự thảo văn kiện đại hội Đoàn các cấp cần bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Đoàn cấp trên và các yêu cầu cụ thể trong Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Dự thảo văn kiện gồm các văn bản sau đây:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành.

- Nghị quyết Đại hội.

2. Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội

- Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đoàn các cấp cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức Đoàn cấp dưới, của cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn các thời kỳ, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, chuyên gia và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

- Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội Đoàn các cấp, Ban Chấp hành Đoàn các cấp cần chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để Đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội Đoàn các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thảo luận, lấy ý kiến, khuyến khích sử dụng nền tảng công nghệ số; Bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

- Nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289 QĐ-TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp là cán bộ, viên chức ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung thì phải đảm bảo các quy định hiện hành về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước và các quy định khác của Nhà trường.

- Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp

- Cấp cơ sở: bình quân không quá 24 tuổi.

- Cấp trường: bình quân không quá 29 tuổi.

3. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành

a. Chi đoàn và chi đoàn trực thuộc

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư.

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 Ủy viên, trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.

b. Đoàn các trường thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn (sau đây gọi tắt là Liên chi đoàn): Ban Chấp hành có từ 07 đến 11 Ủy viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 09 ủy viên thì có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 09 ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 Ủy viên Ban Thường vụ.

c. Đoàn trường: Ban Chấp hành Đoàn trường có 27 ủy viên; Ban Thường vụ có 09 ủy viên gồm 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư và các Ủy viên Ban Thường vụ.

* Lưu ý:

- Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành và Ban Thường vụ khóa mới phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội chuẩn bị số lượng nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thường vụ có số dư từ 10% - 15%. Danh sách ứng cử viên do Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội chuẩn bị là danh sách đề cử chính thức với đại hội. Bầu chức danh Phó Bí thư ở các cấp nên có số dư.

- Ban Chấp hành Đoàn các cấp được xây dựng trên nguyên tắc số lượng hợp lý, đúng quy định; tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

4. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu:

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, là sinh viên, là cán bộ Hội Sinh viên.

- Trong Ban Chấp hành bảo đảm tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ là nữ không dưới 15%, nên có Ủy viên Ban Chấp hành là người dân tộc thiểu số.

5. Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Ban Thường vụ Đoàn trường thống nhất với cấp ủy cùng cấp đơn vị để 100% liên chi đoàn bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

6. Số lượng đại biểu đại hội Đoàn các cấp

Số lượng đại biểu đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:

- Chi đoàn và chi đoàn trực thuộc: Tổ chức đại hội đoàn viên.

- Liên chi đoàn khoa GD Thể chất, Trung tâm GD Quốc phòng - AN: Tổ chức đại hội đoàn viên.

- Các đơn vị còn lại: Tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu; khuyến khích các đơn vị tổ chức đại hội đoàn viên.

- Đoàn trường: 200 đại biểu chính thức.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội chi đoàn: 01 buổi, hoàn thành trong tháng 11 năm 2021.

- Đại hội Liên chi đoàn: 01 buổi, tối đa không quá 01 ngày, hoàn thành trong tháng 02 năm 2022.

- Đại hội Đoàn trường: không quá 1,5 ngày, hoàn thành trong tháng 4 năm 2022.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Chỉ thị, Thông tri về Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tháng 9-11/2021).

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tháng 10/2021).

- Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tháng 10/2021).

- Xây dựng các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tháng 12/2021).

- Kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn trường trước Đại hội (tháng 12/2021).

- Xét và đề nghị tặng các danh hiệu thi đua tại Đại hội cho các tập thể và cá nhân (trước tháng 1/2022).

- Tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tháng 11/2021 - tháng 4/2022).

- Ban Thường vụ Đoàn trường chọn một số Liên chi đoàn để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội các Liên chi đoàn (đầu tháng 2/2022).

- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch (tháng 10/2021 - tháng 5/2022).

2. Các Liên chi đoàn

- Xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức đại hội Đoàn và thành lập các tiểu ban: nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần..., giúp Ban Chấp hành chuẩn bị đại hội cấp mình.

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn thể chi đoàn đề bầu đại biểu dự Đại hội Liên chi đoàn (tháng 01/2022 - trước khi nghỉ Tết Nguyên đán).

- Ban Thường vụ các Liên chi đoàn báo cáo đề án tổ chức đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự với cấp uỷ Đảng và Ban Thường vụ Đoàn trường. Khi được cấp uỷ Đảng và Ban Thường vụ Đoàn trường đồng ý thì mới tiến hành đại hội (tháng 02/2022).

Căn cứ kế hoạch này, các Liên chi đoàn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, xây dựng kế hoạch, đề án và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn tại đơn vị.

 

 

Nơi nhận:                       

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (b/c);

- Các Ban Tỉnh đoàn (b/c);

- Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, VP Đảng ủy (b/c);

- Các Ủy viên BCH Đoàn trường (t/h);

- Các Đoàn CS (LCĐ) (t/h);

- Lưu VP Đoàn trường.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Thiều Đình Phong