Kế hoạch chi tiết có ở file đính kèm:

90_nam_thanh_lap_doan_1.pdf