Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, thực hiện Thông báo số 170/TB-ĐHV ngày 01/10/2019 của Nhà trường về việc thực hiện mô hình tiếng Anh cộng đồng và Câu lạc bộ tiếng Việt cho người nước ngoài tại trường Đại học Vinh, căn cứ vào công văn số 4536/BGDĐT - GDCTHSSV ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành kết hoạch tổ chức xây dựng cộng đồng tiếng Anh trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau