TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: /KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2018

-------------------

           

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, được sự đồng ý của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2018 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Gặp gỡ, giao lưu sinh viên dân tộc, tôn giáo trong toàn trường, tuyên dương những điển hình sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các hoạt động Đoàn - Hội.

- Tạo sân chơi để sinh viên thể hiện mình, trao đổi, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết.

          - Hoạt động được tổ chức đảm bảo chất lượng, tạo ấn tượng tốt trong ĐVTN.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

          1. Đại diện sinh viên dân tộc, tôn giáo đang học tập tại trường.

          2. Sinh viên dân tộc, tôn giáo được tuyên dương.

          III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          - Hoạt động tập thể: từ 14h00’ ngày 22/12/2018 (Chiều Thứ Bảy) tại Nhà Thi đấu.

          - Hoạt động tuyên dương, trao giải: từ 19h00’ ngày 22/12/2018 (Chiều Thứ Bảy) tại Hội trường A.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các đơn vị để tổ chức tốt chương trình.

          2. Các đoàn viện, liên chi đoàn:

          - Lựa chọn 40 sinh viên dân tộc, tôn giáo tham gia các nội dung của Liên hoan.

- Tổ chức xét chọn, lập danh sách 01 ĐVTN dân tộc, 01 ĐVTN tôn giáo đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, công tác Đoàn - Hội đề nghị khen thưởng.

- Danh sách sinh viên tham gia và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi qua mail Bantochucthiduadtn@vinhuni.edu.vn trước ngày 14/12/2018.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan sinh viên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đoàn viện, liên chi đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các ĐV, LCĐ (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong