Kế hoạch chi tiết có ở file đính kèm:

kehoach_1.pdf