Kế hoạch chi tiết có ở file đính kèm:

ke_hoach.pdf