CÁC FILE ĐÍNH KÈM:

1. Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sinh viên Thanh lịch” năm 2019

2. Đơn đăng ký tham gia Hội thi “Sinh viên Thanh lịch” năm 2019

3. Tổng hợp tổ chức Hội thi “Sinh viên Thanh lịch” năm 2019