TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: …… -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ năm học 2018 - 2019

------------------ 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ năm học 2018 - 2019 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Công bố, tôn vinh những kết quả nghiên cứu khoa học mới của cán bộ trẻ toàn trường.

- Tạo điều kiện trao đổi chuyên môn, học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ toàn trường.

- Đề xuất các giải pháp, chính sách thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo trong cán bộ, sinh viên.

- Hội nghị được tổ chức chu đáo, chất lượng.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đoàn viên là cán bộ, giảng viên trong toàn trường.

- Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đang công tác tại trường có nguyện vọng tham gia.  

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Tháng 01 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường A

4. THỂ LỆ, ĐỊA CHỈ VÀ THỜI HẠN GỬI BÀI

Bài viết tham dự hội nghị được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm. Giãn dòng 1,3.  Bố cục của bài viết theo mẫu gửi kèm.

Cán bộ, giảng viên trẻ của Nhà trường gửi bài cho Ban Tổ chức qua email: doanthanhnien@vinhuni.edu.vn, tiêu đề ghi rõ Bài gửi Hội nghị khoa học trước ngày 30/12/2018.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn tham gia Hội nghị.

- Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng đánh giá.

- Tổ chức tuyên truyền về Hội nghị.

5.2. Các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi nội dung của Hội nghị tới đông đảo cán bộ, giảng viên trẻ.

- Đôn đốc đoàn viên là cán bộ, giảng viên trẻ tham gia Hội nghị.

- Tối thiểu mỗi đoàn viện, liên chi đoàn có 03 công trình tham gia Hội nghị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn viện, Liên Chi đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các ĐV, LCĐ (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MẤU BÁO CÁO THAM DỰ

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Trường Đại học Vinh năm học 2018 – 2019

 

Tên báo cáo

                                                                Tên tác giả (a)

     Tóm tắt. Nội dung tóm tắt

 

Nội dung của báo cáo

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tên tác giả (hoặc cơ quan ban hành văn bản) (Năm xuất bản), tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), tên nhà xuất bản.

[2] .......................................................................

[3] ........................................................................

 

SUMMARY

Tên báo cáo bằng tiếng anh

       

Nội dung tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh

 

(a) Địa chỉ cơ quan công tác của tác giả, địa chỉ email và số điện thoại liên hệ.

 

Lưu ý: Nếu bài viết bằng tiếng Anh thì cuối cùng là tên bài viết và nội dung tóm tắt bằng tiếng Việt.