Nội dung kế hoạch cuộc thi và mẫu đăng ký dự thi  ở file đính kèm:

maudangkyduthi.docx

kehoachcuocthi.pdf