Nội dung chi tiết có ở file đính kèm:

kehoachdocx_1.pdf