TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 122 -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi thiết kế Công trình Thanh niên

Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh

------------------ 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, thiết thực kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế Công trình Thanh niên Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ chào mừng 60 năm thành lập Trường.

- Góp phần triển khai Cuộc vận độngMỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo trong sinh viên.

- Tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, thiết kế sáng tạo, có tính khả thi của sinh viên.

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo của sinh viên để hiện thực hóa thành công trình thanh niên của tuổi trẻ Nhà trường.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi thu hút được đông đảo sinh viên hưởng ứng, tham gia.

- Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo phát huy các hoạt động kết nối, hỗ trợ sinh viên trong quá trình triển khai cuộc thi.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên toàn trường, đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 thành viên).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Vòng 1: Tác giả, nhóm tác giả gửi kế hoạch xây dựng ý tưởng, dự toán kinh phí, mô tả thiết kế công trình thanh niên (theo mẫu) cho Ban Tổ chức qua email: doanthanhnien@vinhuni.edu.vn trước ngày 30/11/2018.

2. Vòng 2: Ban Tổ chức lựa chọn 10 - 15 bài dự thi tốt nhất. Các tác giả, nhóm tác giả dự thi Vòng 2 sẽ có 7 phút trình bày ý tưởng, thuyết minh về thiết kế của mình, các thành viên Ban Giám khảo sẽ phản biện, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến trong 8 phút (tổng thời gian của mỗi nhóm là 15 phút).

IV. GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải Nhất bao gồm: Giấy khen, tiền giải thưởng 2 triệu đồng.

- 02 Giải Nhì, mỗi giải bao gồm: Giấy khen, tiền giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

- 03 Giải Ba, mỗi giải bao gồm: Giấy khen, tiền giải thưởng 500.000 đồng/giải.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên tham gia cuộc thi.

- Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo.

- Tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi.

- Xây dựng Fanpage Cuộc thi.

- Tổ chức Cuộc thi.

2. Các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi nội dung của Cuộc thi tới đông đảo sinh viên.

- Đôn đốc sinh viên tham gia đúng tiến độ theo kế hoạch, phân công đoàn viên là cán bộ để theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các tác giả, nhóm tác giả…

- Tối thiểu mỗi đoàn viện, liên chi đoàn có 01 thiết kế dự thi. Các đơn vị có từ 1000 đoàn viên trở lên yêu cầu có ít nhất 02 thiết kế dự thi.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế Công trình Thanh niên Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn viện, Liên Chi đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các ĐV, LCĐ (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 11 năm 2018

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Cuộc thi thiết kế Công trình Thanh niên

Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh

I. Thông tin tác giả/nhóm tác giả

Họ và tên tác giả/ Đại diện nhóm: ...................................................................................................................

Ngày sinh: ............................................................................................................................................................................

Số CMND: ........................................................  Ngày cấp: .................... …..   Nơi cấp:  ...............................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................ Email: .............................................................................

Sinh viên lớp: .......................................................................... Viện/Khoa: ...........................................................

Các thành viên đồng tác giả (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Thông tin tác phẩm

Tên tác phẩm: ....................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

Mô tả ngắn gọn về tác phẩm: …………..……………………………………………………………………..

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................

                                                                                     

……………….…., ngày        tháng        năm 2018

 

 

 

 

TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


MỘT SỐ LƯU Ý

 

1. Thể thức trình bày

- Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

- Bài dự thi được đóng thành tập bao gồm trang bìa và nội dung trình bày.

- Các hình thức trình bày sáng tạo khác nhằm làm rõ ý tưởng dự thi.

2. Gợi ý về nội dung trình bày ý tưởng

Bố cục trình bày ý tưởng tham khảo gợi ý như sau:

CHƯƠNG 1. Thông tin chung

Khái quát công trình: Lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; Địa điểm triển khai công trình, bản mô tả, thiết kế công trình...

CHƯƠNG 2. Kế hoạch thực hiện

+ Mô tả công trình: Mục tiêu, Quy mô; Sản phẩm/ dịch vụ sẽ thực hiện; Phương thức tiến hành...

+ Dự trù kinh phí

+ Thời gian thực hiện, các yêu cầu liên quan

CHƯƠNG 3. Ý nghĩa, tác động

Phân tích những ý nghĩa mang lại khi triển khai xây dựng công trình thành công.

3. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi

- Các tác giả, nhóm dự thi phải tuân thủ thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:

+ Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

+ Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài.

- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.