Kế hoạch chi tiết Cuộc thi có ở file đính kèm:

kehoach_2_1.pdf