Kế hoạch chi tiết có ở file đính kèm:

ke_hoach_tu_hao_trong_toi.pdf