Thực hiện Công văn số 4444-CV/TWĐTN-BTG ngày 17/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020; Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các Đoàn viện, Liên chi đoàn, Đoàn Trường THPT Chuyên triển khai, thực hiện hiệu quả một số nội dung.

Cụ thể xem ở file đính kèm:

cong_van_trien_khai.doc

chuyen_de_doan_vien.pptx

 chuyen_de_can_bo_doan.pptx