Vui lòng xem thông tin chi tiết tại file đính kèm: 

Kehoachspeakup2020.docx