1. Thời gian

            - Cấp Đoàn cơ sở: từ ngày 26/10/2020 đến ngày 02/11/2020,

            - Cấp Đoàn trường: dự kiến ngày 06/11/2020.

  2. Nội dung

 - Các dự thảo Văn kiện lấy ý kiến:

+ Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,

+ Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030,

+ Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025,

+ Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

(Văn bản được đính kèm)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

+ Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

+ Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp.

+ Định hướng nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

+ Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.

+ Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên.

3. Hình thức

- Các đơn vị cung cấp thông tin, nội dung, dự thảo văn kiện lấy ý kiến cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ), có thể lựa chọn một hoặc nhiều nội dung phù hợp để định hướng góp ý.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua sinh hoạt thường kỳ của chi đoàn, đoàn cơ sở, các câu lạc bộ, đội, nhóm; các hội thảo, tọa đàm khoa học.         

- Tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Văn phòng Đoàn trường qua email trước ngày 03/11/2020.

Đây là nội dung quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế triển khai nghiêm túc.

du_thao_van_kien_dh_xiii.zip