Theo Quyết định số 596-QĐ/ĐU ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Đảng uỷ Trường Đại học Vinh, chi ủy chi bộ SV-HV Trường KHXH&NV nhiệm kỳ 2021 - 2022 được chỉ định gồm 3 đồng chí: đồng chí Võ Thị Hoài Thương - Bí thư; đồng chí Lê Thị Thanh Hiếu - Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Chi ủy viên.

Tháng 10/2021, chi bộ SV-HV Trường KHXH&NV được kiện toàn từ hai tổ chức Đảng là chi bộ HV-SV Viện KHXH&NV và chi bộ HV-SV Khoa Luật. Tại thời điểm sáp nhập, chi bộ có 83 đảng viên, trong đó có 28 đảng viên chính thức và 55 đảng viên dự bị. Tổng số đảng viên của chi bộ tính đến ngày 19/12/2021 gồm 39 đồng chí. Trong đó: đảng viên chính thức có 26 đồng chí (chiếm 66,66%); đảng viên dự bị có 13 đồng chí (chiếm 33,33%); đảng viên nam có 16 đồng chí (chiếm 41,1%), đảng viên nữ có 23 đồng chí (chiếm 58,9%); đảng viên là cán bộ giảng dạy có 02 đồng chí (chiếm 5,1%); đảng viên học viên cao học có 03 đồng chí (chiếm 7,7%); đảng viên sinh viên có 36 đồng chí (chiếm 92,3%); đảng viên là người dân tộc thiểu số có 02 đồng chí (chiếm 5,1%).