I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN); tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV) thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, tự quản, xây dựng nếp sống văn hóa học đường.

3. Tạo sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

4. Các hoạt động phải được tổ chức đồng loạt, sáng tạo, phong phú, hướng trọng tâm về cơ sở; thu hút sự tham gia của ĐVTN, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giáo dục về lịch sử, truyền thống 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; quán triệt thực hiện trong các cấp bộ Đoàn về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần cùng với Nhà trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tiếp tục tổ chức cho ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.v.v...

2. Tổ chức “Ngày hội Thanh niên” Đại học Vinh với một số nội dung: gặp mặt, tuyên dương cán bộ Đoàn - Hội; tuyên dương “Nữ sinh tiêu biểu”; giao lưu văn hoá - văn nghệ, hội diễn, hội thi, các giải thể thao... gắn với bồi dưỡng văn hoá ứng xử và kỹ năng mềm cho ĐVTN.

3. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng uỷ, các công văn, thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện nghiêm ý thức chấp hành kỷ cương nề nếp trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; tăng cường giáo dục thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, môi trường xanh - sạch - đẹp, mĩ quan của Nhà trường.

4. Tăng cường giáo dục ĐVTN thực hiện, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; tăng cường vai trò hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội các cấp, đẩy mạnh hoạt động của các chi đoàn, chi hội trong tuyên truyền, giáo dục ĐVTN chấp hành quy chế, nề nếp, kỷ cương học tập, rèn luyện.

5. Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng, phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, “sáng tạo trẻ”, hỗ trợ, hướng nghiệp, rèn nghề cho ĐVTN:

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong cán bộ trẻ và ĐVTN toàn trường.

            - Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm, diễn đàn học tập ở các Liên chi đoàn, Liên chi hội; đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn theo yêu cầu trong cán bộ trẻ và học sinh, sinh viên toàn trường.

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch số: 05/KH-ĐHV ngày 23/2/2016 của Nhà trường về thực hiện Tháng rèn nghề và Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học 2015 - 2016. Chỉ đạo các liên chi đoàn: Kinh tế, Nông Lâm Ngư, Xây dựng, Luật, Điện tử viễn thông, Lịch sử, Địa lý - QLTN, Công nghệ Thông tin, Hóa học, Sinh học… phối hợp tổ chức các hoạt động rèn nghề trong sinh viên.

- Phối hợp triển khai Kế hoạch số: 06/KH-ĐHV ngày 23/2/2016 của Nhà trường về tư vấn tuyển sinh năm 2016.

6. Chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện của các liên chi đoàn, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ: hỗ trợ, giúp đỡ Lưu học sinh Lào, học sinh - sinh viên dân tộc, mồ côi, tàn tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn... trong học tập, rèn luyện; tổ chức các hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” để làm công tác vệ sinh môi trường ở các cơ sở của Trường.

7. Bồi dưỡng, kết nạp 400 - 450 đoàn viên, giới thiệu ít nhất 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong Tháng Thanh niên 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các nội dung hoạt động cụ thể trong Tháng Thanh niên 2016.

- Tổ chức giao ban hàng tuần để đôn đốc và triển khai có hiệu quả các hoạt động. Tổ chức phối hợp giữa các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên trường, Lưu học sinh, các câu lạc bộ, đội, nhóm... để thực hiện các chương trình.

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và Tháng Thanh niên 2016.

 

2. Các Liên chi đoàn, chi đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Hội sinh viên triển khai các hoạt động, khuyến khích các Liên chi đoàn, chi đoàn tổ chức các hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, xây dựng nếp sống văn hóa, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, rèn nghề.

- Tổ chức tốt các hoạt động tại cơ sở; đồng thời tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Triển khai các nội dung hoạt động của Liên chi đoàn và chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch, định hướng.

- Tổng kết hoạt động và gửi bảng chấm điểm thi đua, báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên 2016 bằng văn bản về Văn phòng Đoàn trường trước 10h00’ ngày 31/3/2016 (Sáng Thứ Năm).

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và Tháng Thanh niên 2016. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cấp bộ Đoàn báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Hội Sinh viên các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c),

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Các đ/c UVBCH ĐT khoá XXIX (t/h),

- Các LCĐ, CĐTT (t/h),          

- Các CLB, đội, nhóm (t/h),

- Hội Sinh viên (p/h),

- Lưu VP Đoàn, đăng Website.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Anh Chương