Các file đính kèm :

1. Hướng dẫn tổng kết

2.Hướng dẫn bình xét

3. Hướng dẫn phân loại

4. Chỉ tiêu

5. Tờ trình

6. Phụ lục LCĐ

8. Mẫu báo cáo thành tích