TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 56-HD/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 09 tháng 4 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

Quy trình thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm

           

            Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, việc thành lập và tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm là mô hình hiệu quả để tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia hoạt động, qua đó giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho ĐVTN. Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn quy trình thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Câu lạc bộ, Đội, Nhóm là nơi diễn ra những hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, sở thích của ĐVTN, tạo môi trường cho ĐVTN có khả năng và năng khiếu được thể hiện, phát triển; định hướng giá trị mới, tạo điều kiện cho ĐVTN trưởng thành về mọi mặt.

- Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cho ĐVTN.

- Giúp tổ chức Đoàn tập hợp, đoàn kết ĐVTN thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm về: học tập - nghiên cứu khoa học, văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng đồng, rèn luyện kỹ năng mềm, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn.

            II. QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM

1. Trao đổi với Đoàn trường về việc thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm

- Căn cứ các chủ trương của Đoàn cấp trên và của Nhà trường, các chương trình hành động, các mục tiêu hoạt động của Đoàn trường đã đặt ra:

+ Đảm bảo việc thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm phù hợp với chủ trương, định hướng hoạt động.

+ Đảm bảo việc thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Đoàn đã đề ra.

- Căn cứ mục tiêu Câu lạc bộ, Đội, Nhóm  xác định Câu lạc bộ, Đội, Nhóm sẽ trực thuộc Đoàn trường hay liên chi đoàn.

2. Trao đổi với liên chi đoàn quản lý trực tiếp

            - Căn cứ vào điều kiện thực tế đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Dự kiến nhân sự tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Đội, Nhóm phụ trách các Ban của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và lực lượng tham gia Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.

+ Dự kiến nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động, địa điểm, các nguồn hỗ trợ từ nhà trường và các tổ chức khác cho Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.

+ Lựa chọn mô hình Câu lạc bộ, Đội, Nhóm phù hợp.

      3. Xây dựng đề án thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm

- Nêu mục đích ý nghĩa việc thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.

- Đưa ra các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm và kế hoạch hoạt động dự kiến trong vòng 3 tháng.

- Dự kiến bộ máy quản lý, điều hành Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (Ban Chủ nhiệm, phụ trách các Ban).

- Xây dựng quy chế hoạt động Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (Cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm, từng thành viên Ban Chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ, Đội, Nhóm).

- Xây dựng điều lệ, nội quy hoạt động của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm, biểu mẫu đăng ký thành viên, kế hoạch tài chính (nếu có),...

- Thiết kế Logo phù hợp với đặc trưng riêng của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm, phù hợp với đặc điểm của trường, với văn hóa và đặc trưng của ĐVTN Trường Đại học Vinh nói riêng và bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung.

4. Đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường ra quyết định thành lập

- Gửi Hồ sơ thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm về Văn phòng Đoàn trường.

- Căn cứ điều kiện thực tế, tính khả thi và hồ sơ đề nghị, Ban Thường vụ Đoàn trường xem xét ra quyết định thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (trong vòng 1 tuần sau khi nhận hồ sơ).

            III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM

1. Giấy đề nghị thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm của Ban Chấp hành liên chi đoàn (theo mẫu);

2. Đơn xin thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (theo mẫu);

3. Đề án thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm bao gồm: Dự kiến Ban Chủ nhiệm; Kế hoạch hoạt động trong thời gian sau khi thành lập (ít nhất 3 tháng); Quy chế hoạt động; Điều lệ, nội quy hoạt động (nếu có); Logo (nếu có).

              Trên đây là Hướng dẫn quy trình thành lập Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc tổ chức Đoàn Thanh niên của Nhà trường.  

 

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn Nghệ An (b/c),

- Đảng ủy, BGH Nhà trường (b/c),

- BCH Đoàn trường (t/h),

- Các LCĐ (t/h)

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

TS. Nguyễn Anh Chương

Đơn đề nghị thành lập:

Hướng_dẫn_thành_lập_CLB_-_Đơn_151004123457.doc