Căn cứ Kế hoạch 230 -KH/TWĐTN - BTG ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; Căn cứ Hướng dẫn 2053-HD/TĐTN-TG ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch triển khai, học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Cụ thể xem ở file đính kèm:

hoctap4baihocllctbanhanh.doc

4_bai_hoc_llct_cho_doan_vien.pptx