File đính kèm: 

1_ke_hoach_tinh_nguyen_vung_2017_bang_phan_cong.doc

2_mau_danh_sach_dang_ky_tinh_nguyen_vung_2017.xlsx