Căn cứ Quyết định số 142-QĐ/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022; căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022; căn cứ Quyết định số 286-QĐ/TĐTN-TTNTH ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc ban hành Quy chế danh hiệu "Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Chuyên báo cáo, xin ý kiến Cấp ủy, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên để triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” 

Nội dung cụ thể  ở file đính kèm:

trienkhaiphongtraohs3tot.pdf