1. Giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh là cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Nghệ An, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Đoàn Nghệ An, Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh.

Hiện nay, Đoàn Trường Đại học Vinh có 16 cơ sở Đoàn trực thuộc gồm: 06 Đoàn Viện, 07 Liên chi đoàn của các viện, khoa đào tạo, 01 Đoàn Trường THPT Chuyên và 02 chi đoàn trực thuộc. Ngoài ra, Đoàn Trường còn có các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Hệ thống tổ chức Đoàn toàn Trường được chia thành 3 cấp: Đoàn Trường; Đoàn Viện/Liên chi đoàn; Chi đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh khoá XXX gồm có 27 uỷ viên, trong đó Ban Thường vụ có 09 đồng chí (chi tiết người học xem trang subweb của Đoàn Trường tại địa chỉ: http://doanthanhnien.vinhuni.edu.vn/co-cau-to-chuc/ban-chap-hanh).

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Trường

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Hiện nay, toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Vinh tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khoá XXX và các chương trình công tác khác của tuổi trẻ.

3. Các phong trào, chương trình, công tác trọng tâm của Đoàn

a) Công tác giáo dục

b) Các phong trào hành động cách mạng

- Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

- Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

- Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

c) Các chương trình đồng hành với thanh niên

- Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”

- Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

- Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

d) Công tác hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế

e) Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng